Förstudien är klar! Nu arbetar vi vidare.

Det har varit ett dåligt flöde här på bloggen den senaste tiden. Det innebär dock inte att vi inte har arbetat med förstudien, snarare tvärtom.

De senaste månaderna har tiden lagts på att förankra förstudien och konceptet hos informationschefer, verksamheter och beslutsfattare och skriva färdigt slutrapporten och annat material.

Och så igår skickades vår förstudierapport in till det gemensamma kansliet och vårt projekt är där med avslutat.

Förstudien har fått ett bra mottagande

Det koncept och de slutsatser vi har kommit fram till under arbetets gång har fått ett väldigt bra mottagande och positiva kommentarer. Det känns väldigt kul och viktigt för att vi ska kunna ta arbetet framåt på ett bra sätt när vi börjar arbeta med en ny webbplats.

Speciellt har den behovsinventering vi arbetade fram i höstas fått positiva reaktioner då den känns konkret och på en bra nivå.

Vad händer nu?

I slutet av april var Ewelina och presenterade resultatet av förstudien och konceptet för Länsstyrelsernas alla länsråd, som beslutar om utvecklingsmedel.

Presentationen gick väldigt bra och länsråden sa att detta var ett område som var prioriterat och att vi så snart som möjligt ska komma in med en ansökan om att få pengar för att börja arbeta med att få konceptet på plats.

Det här är ett arbete som vi planerar komma igång med så fort som möjligt nu i maj. Med andra ord finns det kanske möjlighet att denna blogg hålls levande och du kan fortsätta följa arbetet.

Så vad kom vi fram till?

Här presenterar vi det resultat vi har kommit fram till i punktform. Vill du ta del av hela rapporten och alla bilagor finns den länkad i detta blogginlägg.

Ta del av hela förstudierapporten och alla bilagor (Pdf) öppnas i nytt fönster

Vårt arbete med webb 2.0 ha resulterat i:

 • En förstudierapport med rekommendationer och förslag på fortsatt arbete
 • Rapport från Webbyrån Meridium som tagit fram konceptet
 • En klickbar prototyp som har testats på användare med bra resultat och förslag på fortsatt arbete med prototypen
 • En behovsinventering som kan kopplas till effektkartan för våra webbplatser

Alla dokument och  bilagor läggs upp i detta inlägg men detta är lite kort vad vi kommer fram till i vår rapport.

Resultat av arbetet med konceptet

 • Länsstyrelserna finns samlade på samma webbplats men en länsstyrelse alltid är
  vald genom en webbadress, lansstyrelsen.se/län eller genom ett val från
  webbplatsen.
 • Länsstyrelserna har en gemensam innehållsstruktur och utgår från gemensamt
  innehåll. Det finns möjlighet till lokala anpassningar.
 • Webbplatsen har fokus på interaktion och tjänster före ren information.
 • Vi involverar slutanvändare i arbetet med webbplatsen.
 • Webbplatsen är tillgänglig och relevant. Det innebär att den är responsiv, stabil
  och vi arbetar med sökning och taggning av innehåll för sökoptimering.
 • Projektwebbarna blir en integrerad del av webbplatserna men kan anpassas med
  olika sidhuvuden och innehåll.
 • Verksamhetssystem kopplas till webbplatsen genom API:er och webbplatsen ses
  som en huvudsaklig kanal i utvecklingen av e-tjänster, webb-diariet, GIS med
  mera.
 • Val av publiceringsverktyg ska göras efter hur lättarbetat det är för redaktörer
  och hur smidigt det är att utveckla i.
 • I arbetet med webbplatsen är användaren i fokus, utveckling sker i mindre
  portioner och det finns tid avsatt för innehållsarbete.
 • Ett kommande webbprojekt är mer ett verksamhetsprojekt än ett tekniskt
  projekt. Det kommer kräva mycket förankring.

Nyckelområden för Länsstyrelsernas webbplatser

 • Tydligare struktur och innehåll
 • Utveckla bättre e-tjänster
 • Integrera kartfunktionalitet med webbplatsen
 • Kraftfull och smart sökmotor

Aktiviteter och ställningstaganden

 • Utred och förtydliga den gemensamma webbförvaltningens ansvar och roll
  i Länsstyrelsernas övergripande webbarbete gentemot verksamheterna.
 • Förankra webbprojekt och framtida utveckling i den nationella
  organisationen.
 • Kartlägg beroenden till andra utvecklingsinsatser och förvaltningsuppdrag

Förslag på arbetssätt

 • Utveckling sker i omgångar och inte i ett stort webbprojekt
 • Låt effektkartan och personas vara grunden i arbetet.
 • Använd referens- och fokusgrupper.
 • Jobba med strukturen och innehållet tidigt
 • Genomför användningstester
 • Välj vilka saker vi ska mäta effekt mot och ta fram nollvärden

Mobilitet

 • Webbplatsen ska ha responsiv webbdesign.
 • Arbetet med webbplatsen och mobilitet utgår från ett ”Mobile first” – tänk.

Tack för oss!

Med det sagt. Tack för oss och vi hoppas bloggen återuppstår när arbetet fortsätter! 🙂

Ewelina och Peter

Annonser

Behovsgrupper och citat för att berätta vad besökaren vill göra

Det här är sista delen vår serie om arbetet med en behovsinventering av våra användare på webbplatsen som görs inom förstudien. I förra inlägget berättade vi mer om hur vi gjort för att få fram grundbehoven och hur vi började skapa kluster för att se vilka behovsgrupper som finns på webbplatsen. Det här var ett arbete som vi fortsatte att göra på all de behov som fanns inventerade och som jag nämnt tidigare så kom vi fram till att det fanns nio olika behovsgrupper.

Skapa personas eller målgrupper? Eller inget alls?

Nästa steg blev att diskutera om vi skulle ta arbetet så lång att vi även började ta fram målgrupper eller personas kring behovsgrupperna. Det vi kom fram till var att det inte var att arbete som skulle göras inom förstudien utan att det är något man får arbeta vidare kring inom Webbförvaltningen och arbetet med den nya effektkartan. Vi bestämde ändå att vi skulle ta fram ett citat som mer visade på vilken typ av grundbehov besökaren har och vad det är den vill göra på webbplatsen. De nio ser ut så här:

 • Behovsgrupp 1 Vill följa sitt ärende ”Jag vill veta statusen på mitt eller andra ärenden”
 • Behovsgrupp 2 Vill enkelt kunna söka bidrag, dispens, tillstånd eller göra en anmälan ”Jag vill göra en ansökan snabbt, enkelt och rätt”
 • Behovsgrupp 3 Måste ha svar på sin fråga ”Jag vill ha svar på min fråga och veta vad som gäller”
 • Behovsgrupp 4 Vill ha information om lokal miljö och natur ”Jag vill veta hur länet ser ut, hur naturen och miljön mår och  vad jag kan uppleva i det”
 • Behovsgrupp 5 Vill obehindrat kunna använda webbplatsen oavsett enhet ”Jag vill använda webbplatsen utan att uppleva hinder”
 • Behovsgrupp 6 Vill ha information om mitt beslut ”Jag vill veta vad ett beslut innebär och hur jag överklagar det”
 • Behovsgrupp 7 Vill ha en personaliserad användarupplevelse ”Jag vill uppleva att webbplatsen är till för mig”
 • Behovsgrupp 8 Vill veta mer om länet och Länsstyrelsen ”Jag vill veta om Länsstyrelsen kan lösa min uppgift”
 • Behovsgrupp 9 Vill ha nyheter ”Jag vill veta vad som händer från Länsstyrelsen”

Ta del av alla behovsgrupper och deras behov (Excell), öppnas i nytt fönster Dessa behovsgrupper har nu lagt som grund till de skisser (wireframes) som tagits fram för att beskriva konceptet. De kommer vi presentera i framtida inlägg. Vad tycker du om vår behovsinventering och behovsgrupperna? Något vi har missat eller kunde gjort annorlunda? /Peter

Behovsinventering av våra användare

Inom förstudieprojektet har vi som en uppgift att analysera och identifiera vilka våra användares beteenden och behov är på webbplatsen. Det är ett arbetet som vi just nu är uppe i och har gjort i olika steg.

Hur vi har gjort behovsinventeringen

Vi tänkte inom några kommande inlägg presentera hur vi har gjort och vad vi har kommit fram till. Idag börjar vi med att kort beskriva bakgrund. Kommande inlägg kommer att beröra:

 • Den ”gamla” effektkartan
 • Behovsinventering steg 1
 • Grupperingen av behoven
 • Skapande av en hel behovstyp och speca det övergripande behovet

Mycket jobb sker just nu samtidigt

Just nu är det mycket jobb som sker samtidigt när det gäller länsstyrelsernas webbplatser. Bland annat håller Länsstyrelsernas nationella webbförvaltning på med att arbeta fram en ny effektkarta som ska förtydliga syftet med webbplatsen och nya effektmål. Tyvärr är det ett jobb som inte kommer hinna bli klart innan vi ska vara klar med vår förstudie. Den effektkartan hade ju så klart varit ett bra underlag för vårt arbete.

Det här är något som har varit ett litet problem för oss, men vi har valt att lösa det genom att tillsammans med den nationella webbförvaltningen kolla på vilka behov våra besökare har.

Det vi har kollat på på är:

 • De behov som finns i den ”gamla” effektkartan”
 • Behov som kommit fram i Länsstyrelsernas brukarundersökningar
 • Fritextsvar från Web Service Award enkät som genomfördes förra året

Tillsammans har vi börjat få fram ett material som blir en bra grund i vårt fortsatta arbete med vår förstudie och som den nationella webbförvaltningen har användning av i det fortsatta arbetet med den ”nya” effektkartan och målgruppsanalysen.

Mer om det kommer vi att berätta lite senare.

/Peter

Workshop – en del av konceptframtagningen

Den 6 oktober träffades ett par personer från olika delar (geografisk och verksamhet) av länsstyrelserna våra konsulter från Meridium. Inbjudan till workshopen hade gått ut brett till olika nätverk och förvaltningar samt kontaktlänsråd.

Syftet med träffen var att ge konsulterna från Meridium input till det koncept som ska bli resultatet av den här förstudien.

På workshopen arbetade vi med:

 • Vilka behov och drivkrafter våra webbplatsbesökare har
 • Lösningsstruktur (gemensamma tjänster och information vs regionala webbplatser, projektwebbar, verksamhetssytem…)
 • Vad vi kan erbjuda och hur en startsida kan se ut

Inom förstudien pågår också en effektkartläggning tillsammans med webbförvaltningen och vi tittar också på arbetssätt för framtida utveckling. De olika delarna i förstudien och material som vi har tidigare från olika undersökningar kommer tillsammans vara underlag till konceptet.

Kollage från workshopen

/Ewelina

Första inlägget

Hej!

Det här är en blogg som handlar om arbetet med att ta fram ett förstudiedokument som kommer fokusera  på konceptet för de 21 länsstyrelsernas framtida webbplatser.

Förstudiearbetet pågår mellan maj och december 2014.

De områden vi kommer att titta inom förstudien är:

 • Målgrupper och behovsanalys
 • Koncept för nästa webbplats
 • Arbetssätt för framtida utveckling
 • Webbstrategi
 • (Publiceringsverktyg)

Hoppas du tycker att det kommer bli intressant att följa arbetet och vill vara med och diskutera och tycka till kring våra inlägg och tankar.

På återseende!

/Peter